top of page

林安梧教授讀大乘妙法法華經 作為冠頂詩 口占為念


大音默默希無聲,
乘此白牛車遠行,
妙契佛心諸菩薩;
法隨聖諦湧千燈。
蓮生東土日照明,
華雨西來竟虹昇,
經懺低眉勤咐囑;
誦持無生法忍成。

乙未之春前 讀大乘妙法法華經 作為冠頂詩 口占為念 元亨 林安梧 二月八日

22 views0 comments
bottom of page